Category : Artykuły i aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: procedura anonimowego zgłaszania naruszeń jako obowiązkowy środek bezpieczeństwa

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: procedura anonimowego zgłaszania naruszeń jako obowiązkowy środek bezpieczeństwa

Co Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmienia w instytucjach finansowych?

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje finansowe są zobowiązane do wprowadzenia środków bezpieczeństwa finansowego poprzez wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów wspomnianej ustawy.  

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie instytucje zobowiązane są do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
 • Jak wdrożyć taką procedurę zgodnie z ustawą
 • Jakie kary nałożone zostaną na instytucje, które nie dopełnią obowiązku ustawowego

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – kogo dotyczy i co wprowadza?

Jakie instytucje zobowiązane są do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

Zgodnie z artykułem 2. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucjami zobowiązanymi do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń są:

Instytucje świadczące usługi prawne zobowiązane są do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

 • notariusze w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, obejmujących: przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę lub darowiznę ruchomości lub nieruchomości; zawarcie umowy działu spadku; zniesienia współwłasności; dożywocia; renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego; przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawa użytkowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu; wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki; zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego; przekształcenie lub połączenie spółek; zbycie przedsiębiorstwa; zbycie udziałów w spółce;
 • adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące: kupna lub sprzedaży nieruchomości; przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta; zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków; wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej; tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami;

Pozostałe instytucje zobowiązane są do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

 • doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci;
 • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na: tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej; działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
 • operatorzy pocztowi;
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
 • fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro; bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro; bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro; bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • przedsiębiorcy w zakresie, w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych; oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium RP;
 • instytucje pożyczkowe.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a procedura wewnętrzna – jak ją wdrożyć?

Wymienione instytucje zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń.

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń określa: 

 • osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń;
 • sposób odbierania zgłoszeń;
 • w jaki sposób ochronimy pracownika dokonującego zgłoszenia; zapewniając co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
 • sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zgłaszających naruszenia;
 • rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia;
 • termin usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

Przy opracowaniu i wdrażaniu wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszani naruszeń, warto wziąć pod uwagę przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów).

Wspomniana dyrektywa zakłada stworzenie kanału wewnętrznego w organizacji. Kanał ten ma chronić tożsamość sygnalisty przed ujawnieniem. Umożliwia też poufną komunikację ze zgłaszającym oraz bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie zgłoszeń i dokumentacji.

Akt prawny UE wymaga także, aby zgłaszający otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. odbiorca zgłoszenia ma na to 7 dni. Informację o podjętych lub planowanych działaniach wraz z uzasadnieniem należy przesłać w terminie do 3 miesięcy.

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej jest zapewnienie zgłaszającym ochrony przed szeroko rozumianymi działaniami odwetowymi. Na przykład: bezpodstawnemu zakończeniu stosunku pracy, odmowie przedłużenia stosunku pracy lub blokowaniu możliwości zatrudnienia u innych pracodawców. A także sabotowaniu ścieżki rozwoju kariery zawodowej czy podważeniu wiarygodności zgłaszającego.

Jakie kary nałożone zostaną na instytucje, które nie dopełnią obowiązku wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instytucje zobowiązane są do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, które nie dopełnią obowiązkuwdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegają karze administracyjnej.

Zgodnie z Art. 150. 1. karami administracyjnymi są:

 • publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
 • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
 • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
 • kara pieniężna.

Sygnanet – anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Sygnanet to całkowicie anonimowe narzędzie umożliwiające zgłoszenie naruszeń zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pozwala chronić tożsamość zgłaszającego i umożliwia korespondencję bez naruszenia jego anonimowości.

Wygodny i prosty w obsłudze Sygnanet, podczas procesu rejestracji tworzy dedykowaną stronę internetową dla Twojej instytucji. Jej adres możesz udostępnić pracownikom i innym osobom wykonującym czynności na rzecz Twojej organizacji. Dedykowana strona dla pracowników służy do przekazywania anonimowych zgłoszeń i dalszej korespondencji z Tobą.

Ty jako organizacja otrzymasz dostęp do specjalnego panelu umożliwiającego odbiór wiadomości i korespondencję ze zgłaszającym, a także bezpieczną archiwizację zgłoszeń w postaci szyfrowanej. 

Korzystanie z systemu Sygnanet nie wymaga żadnej wiedzy technicznej i jest proste w użyciu.

Pobierz ebook: Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – obowiązkowy środek bezpieczeństwa według Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Te artykuły mogą być dla Ciebie przydatne:

Możemy pomóc Ci wdrożyć prosty system do sygnalizowania nieprawidłowości w Twojej firmie. Napisz do nas na kontakt@sygnanet.pl lub umów się na prezentację produktu: https://zapis.specfile.pl/sygnanet_kontakt