Category : Artykuły i aktualności

Sygnalizowanie w miejscu pracy: dlaczego należy zezwolić na anonimowe zgłoszenie nadużycia?

Sygnalizowanie w miejscu pracy: dlaczego należy zezwolić na anonimowe zgłoszenie nadużycia?

Sygnalizowanie w miejscu pracy to ważny temat dla organizacji. Dlaczego? Ponieważ największym ryzykiem dla Twojej firmy są zdarzenia, o których nie wiesz. Niestety pracownicy niechętnie raportują o niepokojących zjawiskach przełożonych. Częściej wychodzą z informacją poza organizację, zgłaszając nadużycia do Państwowej Inspekcji Pracy, opisują je na forach internetowych, nierzadko idą z problemem do prasy.

Umożliwienie anonimowego zgłaszania nadużycia może pomóc przełamać barierę strachu i ujawnić kluczowe informacje zanim będzie za późno.

Na czym polega anonimowe zgłoszenie nadużycia?

Anonimowe zgłoszenie nadużycia polega na wykorzystaniu właściwych narzędzi, które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy stronami z założeniem, że strona zgłaszająca (sygnalista) pozostaje całkowicie anonimowy zarówno w momencie zgłoszenia, jak i w trakcie dalszej komunikacji.

Sygnalizowanie w miejscu pracy anonimowo?

Wiele firm zastanawia się, czy należy zezwolić na anonimowe zgłaszanie nadużyć. Badania pokazują, że złamanie bariery strachu i poinformowanie o łamaniu prawa personalnie, to dla wielu pracowników zbyt wiele. Obawiają się na przykład represji. Pracownicy często boją się, że zgłoszenie nieprawidłowości w firmie spowoduje, że zostaną poddani represjom lub zostaną zwolnieni z pracy. Często mają wrażenie, że firma może nie zaangażować się w rozwiązanie problemu, ale skupi się na poszukiwaniu źródła informacji.

Innym powodem jest brak pewności, co do skuteczności zgłoszenia. Pracownicy mogą wątpić w skuteczność zgłaszania nieprawidłowości lub naruszeń w firmie. Mogą uważać, że zgłoszenia nie zostaną wzięte pod uwagę lub nie zostaną rozwiązane w sposób skuteczny.

Pracownicy mogą także bać się konfliktu z kolegami lub przełożonymi w wyniku zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszenia. Mogą obawiać się, że ich zgłoszenie spowoduje, że będą traktowani inaczej przez innych pracowników.

Wszystkie te elementy mogą przyczynić się do tego, że pracownicy nie zgłaszają nieprawidłowości w firmie. Aby zachęcić pracowników do składania takich zgłoszeń, firmy muszą działać w sposób przejrzysty. Zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia i procedury, a także zagwarantować, że ich zgłoszenia będą traktowane w sposób poważny i skuteczny.

Dlaczego należy zezwolić na anonimowe sygnalizowanie w miejscu pracy?

niektórzy pracownicy nie chcą lub boją się ujawniać swoją tożsamość podczas zgłaszania przypadków łamania prawa w firmie. Dzieje się tak ze względu na obawy przed represjami i brak pewności co do skutków zgłoszenia. Z tego powodu anonimowe zgłoszenia mogą stanowić ważne narzędzie dla pracowników, którzy chcą zgłosić nieprawidłowości, ale obawiają się konsekwencji ze strony pracodawcy lub kolegów z pracy.

Pozwolenie na anonimowe zgłoszenia może również pomóc w ochronie pracowników przed represjami ze strony pracodawcy lub innych osób, które mogą chcieć zemścić się za ujawnienie informacji. Ponadto, w przypadku gdy problemem jest brak zaufania do osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i rozpatrywanie zgłoszeń, anonimowe zgłoszenia mogą pomóc w uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach, które w innym przypadku mogłyby pozostać nieznane.

Oczywiście, anonimowe zgłoszenia mogą być trudne do weryfikacji. Co oznacza, że ​​firmy muszą podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć fałszywych zgłoszeń i wykorzystywania tego mechanizmu w celach nieuczciwych lub oszukańczych. W każdym razie, wprowadzenie możliwości anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości może być bardzo pomocne dla pracowników i firm w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania łamaniu prawa oraz w budowaniu zaufania wśród pracowników i innych interesariuszy.

Anonimowe sygnalizowanie w miejscu pracy – jakie jeszcze korzyści dla firmy?

Anonimowe sygnalizowanie w miejscu pracy jest korzystne dla firm z co najmniej 3 powodów:

 1. Budujesz zaufanie

Czynnikiem uniemożliwiającym pracownikom swobodne wypowiadanie na tematy dotyczące nadużyć jest strach. Strach przed zwolnieniem z pracy, dręczeniem, degradacją, wyśmianiem…

Możliwość zachowania anonimowości przy zgłaszaniu swoich obaw tworzy atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku. W ten sposób dajesz sygnał pracownikom, że rozwiązanie problemu jest ważne. Niezależne od tego, czy tożsamość sygnalisty jest znana, czy nie.

 1. Pokazujesz, że traktujesz problem z uwagą i dążysz do jego rozwiązania

Zgłoszenie nadużycia nie musi być jednostronną interakcją. Możesz komunikować się z anonimowym sygnalistą nie tylko w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Także po to, aby pokazać, jakie kroki poczynisz aby naprawić sytuację. W ten sposób okazujesz pracownikowi, że traktujesz jego problem z uwagą.

 1. Otrzymujesz cenne informujące o nieprawidłowościach w Twojej organizacji

Każdy raport na temat nieprawidłowości w Twojej firmie jest bardzo cenny. Zarówno ten jawny, jak i anonimowy. Rzucają one świtało na sprawy, o których nie masz pojęcia. Pokazują obszary, które wymagają uwagi i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji jako całości.

Wdrożenie narzędzia do anonimowego raportowania umożliwi bezpieczną dwustronną komunikację, lepsze wykorzystanie informacji i ochronę organizacji przed zagrożeniami, na jakie jest narażona.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla organizacji pod rygorem sankcji karnych

7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego. Dyrektywa ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26 listopada 2019 r. i weszła w życie 17 grudnia 2019 r.

Jej celem jest zagwarantowanie ochrony osobom, które ujawniają informacje o naruszeniach w miejscu pracy. Dyrektywa nakazuje tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Zakres przedmiotowy dyrektywy obejmuje:

 • zamówienia publiczne;
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochronę środowiska;
 • ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe;
 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowie publiczne;
 • ochronę konsumentów;
 • ochronę prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Więcej informacji o tym kim jest sygnalista i jakie ma prawa oraz bezpłatną pomoc prawną dla sygnalisty znajdziesz na stronie https://pomocdlasygnalisty.pl/