Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Sygnalista w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: czy chroni go dyrektywa?

Sygnalista w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: czy chroni go dyrektywa?

Sygnalista w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej jest chroniony na mocy dyrektywy o ochronie sygnalistów. Akt prawny dotyczy wszystkich podmiotów prawnych w sektorze prywatnym i publicznym.

Sygnalista w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – nowe przepisy

Zgodnie z przepisami Dyrektywy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają określone obowiązki. M.in. jest to obowiązek ustanowienia kanału komunikacji i procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Firmy/instytucje/organizacje zatrudniające powyżej 250 pracowników zgodnie z dyrektywą musiały wywiązać się z obowiązku do 17 grudnia 2021. Podmioty zatrudniające od 50 do 250 pracowników otrzymały na to dodatkowe 2 lata (do grudnia 2023 roku).

Projekt polskiej ustawy zmienia te „widełki”. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej to instytucje publiczne. Dlatego muszą wprowadzić nowe regulacje jeśli zatrudniają co najmniej 50 pracowników już od tego roku.

Sygnalista w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Pamiętajmy jednak, że od 17 grudnia 2021 roku dyrektywa chroni każdego sygnalistę. Niezależnie od tego w jak dużym podmiocie pracuje. Co jeśli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie ma odpowiednich kanałów wewnętrznych? Sygnalista może zgłosić nieprawidłowość korzystając z kanału zewnętrznego lub dokonać ujawnienia publicznego.

Komu przysługuje ochrona?

  • status pracownika
  • status osoby prowadzącej działalność na własny rachunek
  • akcjonariuszom/wspólnikom oraz członkom organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członkom niewykonawczym, wolontariuszom i stażystom (bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie)
  • osobom pracującym pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców
  • byłym pracownikom
  • osobom, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany
  • osobom postronnym, które są narażone na zachowania odwetowe (pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, współpracownikom i krewnym osób dokonujących zgłoszenia, podmiotom prawnym oraz innym, którzy są w inny sposób powiązani z osobą zgłaszającą w kontekście związanym z pracą) 

Jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą zyskać na wdrożeniu kanału wewnętrznego?  

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie kanału wewnętrznego służy pracodawcy. Pozwala wyjaśnić sprawę wewnątrz organizacji. W interesie każdego publicznego zakładu opieki powinno być przekonanie pracowników, aby korzystali właśnie z tego kanału. Dlaczego? Jeśli zakład nie ma kanału, albo kanał ten nie budzi zaufania, można zgłosić nieprawidłowość organom zewnętrznym. O zapewnieniu takiego rozwiązania pracownikom z krajów członkowskich mówi dyrektywa.

Państwa członkowskie muszą także m.in. zapewnić trzy rzeczy.

Łatwy dostęp do informacji dotyczących warunków zgłoszenia nieprawidłowości, środków ochrony prawnej i procedur służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępność poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia.

Pomoc w kontaktach z wszelkimi odpowiednimi organami zaangażowanymi w ochronę przed działaniami odwetowymi.

Pomoc prawną w postępowaniach karnych i transgranicznych postępowaniach cywilnych, pomoc prawna w dalszych postępowaniach, a także doradztwo prawne lub inna pomoc prawna.

Dodatkowo Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące środki pomocy finansowej i wsparcia, w tym wsparcie psychologiczne.

Przeczytaj także: Projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa – co musisz wiedzieć >>> https://blog.sygnanet.pl/projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenie-prawa/