Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Kto może zostać sygnalistą? Czy możliwość poufnego i anonimowego zgłaszania dla sygnalistów musi być dostępna również dla kontrahentów, klientów itd.?

Kto może zostać sygnalistą? Czy możliwość poufnego i anonimowego zgłaszania dla sygnalistów musi być dostępna również dla kontrahentów, klientów itd.?

Sygnalistą może zostać nie tylko pracownik firmy. Dyrektywa dokładnie wskazuje kto może zgłaszać nieprawidłowości. Lista jest dość rozbudowana.

Kto może zostać sygnalistą?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów wskazuje, że sygnalistą może zostać każdy pracownik, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Oznacza to, że zgłaszać mogą osób samozatrudnione, stażyści, wolontariusze, ale i byli pracownicy oraz osoby w procesie rekrutacyjnym. Sygnalistą może zostać również członek struktury korporacyjnej spółki, udziałowiec, akcjonariusz, członek organów zarządzających i nadzorczych. Zgłoszeń mogą dokonywać także pracownicy zewnętrzni tj. wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy itd.

Co to oznacza dla firm?

Oznacza to, że podmioty, które są zobowiązane do wprowadzenia poufnego kanału do przyjmowania zgłoszeń, czyli takie, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników, powinny wprowadzić takie rozwiązania, które umożliwią korzystanie z kanału niezależnie od tego, czy zgłaszający przebywa fizycznie w siedzibie organizacji, czy nie.

Zwracamy na to uwagę, ponieważ popularna do tej pory tzw. „czarna skrzynka” znacznie utrudnia dokonanie takiego zgłoszenia przez wszystkie osoby, które są do tego uprawnione. Wszelkie utrudnienia dokonania zgłoszenia są tym samym ryzykowne dla pracodawcy, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo zgłoszenia do organów zewnętrznych lub ujawnienia publicznego.  

Uzasadnienie w dyrektywnie:

Podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym, które ustanowiły wewnętrze procedury dokonywania zgłoszeń, powinny być zobowiązane do udzielenia informacji na temat tych procedur, a także na temat zewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń do odpowiednich właściwych organów. Istotne jest, aby takie informacje były zrozumiałe i łatwo dostępne, w tym, o ile to możliwe, także dla osób innych niż pracownicy, które mają kontakt z danym podmiotem w ramach swojej działalności zawodowej, takich jak usługodawcy, dystrybutorzy, dostawcy i partnerzy handlowi. Przykładowo takie informacje mogą być umieszczone w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich takich osób oraz na stronie internetowej podmiotu, a także mogą być uwzględniane w programach kursów i szkoleń na temat etyki i uczciwości.

Ponadto w Artykule 8 ustęp 2 dyrektywa stanowi, że

Kanały i procedury, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu powinny umożliwić pracownikom podmiotu dokonywanie zgłoszeń informacji na temat naruszeń. Mogą one umożliwiać dokonywanie zgłoszeń informacji na temat naruszeń również przez inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit b), c) i d) oraz art. 4 ust 2 utrzymujące kontakt z podmiotem w kontekście związanym z pracą.


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm

Przeczytaj również:

Whistleblowing. Jak Twoja firma może zyskać na wdrożeniu systemu do zgłaszania nieprawidłowości?

Jakie są reakcje i doświadczenia pracowników na wprowadzenie anonimowego systemu do zgłaszania nieprawidłowości w firmach?